Klasifikační řád

Úvod

Klasifikační řád SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově je vnitřní předpis školy, který stanovuje postup pro klasifikaci žáků a studentů denního studia školy.  Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky  č. 13 /2005  o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatořích v platném znění.

 

Hodnocení a klasifikace žáků a studentů :

Prospěch žáků a studentů v jednotlivých vyučovacích předmětech a v odborném výcviku je klasifikován    těmito stupni :

1          -           výborný

2          -           chvalitebný

3          -           dobrý

4          -           dostatečný

5          -           nedostatečný

 

Chování se klasifikuje těmito stupni :

1          -           velmi dobré

2          -           uspokojivé

3          -           neuspokojivé

Klasifikační stupeň 1 a 2 uděluje třídní učitel, třetí stupeň třídní učitel udělí po projednání  a schválení nadpoloviční většinou pedagogické rady.

Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně:


Výborný – bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové a samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných poznatků. Ústní a písemný projev správný, přesný a výstižný. Písemný a grafický projev je přesný a estetický. Schopnost samostatného studia. Chyb se dopouští zřídka. Příprava je systematická. V odborném výcviku bývá do hodin připraven, ovládá principy a postupy práce, pracoviště má v pořádku, pracuje se zájmem, dodržuje bezpečnostní opatření, ve výsledcích se dopouští jen malých chyb. Dokáže vést přehledný záznam v sešitech. V hodinách tělesné výchovy je  aktivní, má předepsaný cvičební úbor, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích.

 

Chvalitebný – podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikaci poznatků, potřebuje občasný podnět učitele. Menší nedostatky v ústním a písemném projevu. Grafický projev je estetický, formulace bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. V odborném výcviku se dopouští drobných chyb a potřebuje občas pomoc učitele. Pracoviště udržuje v pořádku. Pracuje se zájmem. Ve výsledcích mívá malé chyby. Dokáže vést přehledný záznam v sešitech. V hodinách tělesné výchovy splňuje všechny požadavky, je aktivní.

 

Dobrý – bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky předmětu. Požadované intelektuální a motorické činnosti vykonává přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže s pomocí učitele korigovat. S pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolů. Myslí vcelku správně , ne vždy tvořivě. Ústní i písemný projev není vždy správný, přesný  a výstižný. Grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky jsou ve výsledcích činnosti žáka. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. V odborném výcviku potřebuje občasnou pomoc učitele, je méně samostatný. Ve vztahu k práci má výkyvy. Svou práci  si nedokáže účelně zorganizovat. Pracoviště má v pořádku. S přispěním učitele je schopen zvládnout obsluhu přístrojů. Sešity vede méně přehledně. Někdy získá chybné výsledky, jejichž chybnost si dokáže uvědomit a s pomocí učitele zdůvodnit. V hodinách tělesné výchovy dosahuje průměrných výsledků, k aktivitě musí být povzbuzován.

 

Dostatečný – závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních a motorických činnostech je málo pohotový a má v nich nedostatky. V ústním  a slovním projevu není samostatný a vyskytují se závažné nedostatky.  Grafický projev je málo estetický. Chyby dokáže žák s větší pomocí učitele opravit. Má obtíže při samostatném studiu. V odborném výcviku pracuje bez dostatečného zájmu, práci si nedokáže účelně zorganizovat a vyžaduje soustavný dohled učitele. Má problémy s pořádkem na pracovišti Často dospívá k chybným výsledkům, z nichž nedokáže vyvodit závěry.V obsluze přístrojů není schopen dodržovat bez pomoci správný postup. Sešity jsou nepřehledné a nepřesné. V hodinách tělesné výchovy je pasivní, nenosí předepsaný cvičební úbor, nedodržuje bezpečnostní předpisy.

 

Nedostatečný – značné mezery v ucelenosti poznatků, podstatné nedostatky v intelektuální a motorické činnosti. Velmi závažné chyby při řešení úkolů, které ani s vydatnou pomocí učitele nedokáže odstranit. Vážné nedostatky v logickém uvažování, ústním a písemném projevu. Nedovede samostatně studovat. V odborném výcviku neprojevuje zájem o práci, chodí nepřipraven. Přes vydatnou pomoc učitele není schopen dodržovat stanovené pracovní postupy. Na pracovišti nemívá pořádek.V sešitech má velké nedostatky. Dopouští se prohřešků proti bezpečnosti práce. V hodinách tělesné výchovy odmítá vykonávat pokyny učitele, nenosí cvičební úbor, hrubě porušuje bezpečnostní předpisy.

 

Podklady pro klasifikaci

Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a hodnocení žáka za příslušné klasifikační období. Chování nemá přímý vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech. Nároky kladené na žáka jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. O klasifikaci si učitel vede soustavný a přehledný záznam.

 

Rovnoměrnost klasifikace

Učitel sleduje a hodnotí žáka rovnoměrně po celé klasifikační období. To vylučuje možnost výrazných změn v hodnocení nárazově – na konci klasifikačního období. V teoretických předmětech je učitel povinen hodnotit jak ústní, tak písemný projev a výkony žáka. Nedoporučuje se časově dlouhé zkoušení žáků na úkor vlastní výuky. S výsledky klasifikace ústního zkoušení učitel žáka seznámí ihned, s výsledky písemného zkoušení nejpozději  do 14 dnů. Veškeré výsledky klasifikace jsou zapisovány do aplikace Bakaláři.


Testy

Součástí hodnocení žáka mohou být výsledky testů. Na začátku školního roku se mohou provádět testy vstupní, v průběhu školního roku testy průběžné. Vstupní testy jsou doporučenou formou získání informací o úrovní znalostí, na kterých staví příslušný předmět. Jejich hodnocení nemá vliv na klasifikaci.

Zvláštní roli mají testy srovnávací, které testují povinné minimum základních vědomostí.  Jsou důležitým zdrojem informací pro posouzení výsledků vzdělávání žáků. Podnět k zadání srovnávacích testů může vzejít z předmětové komise nebo od vedení školy. Srovnávací test může být součástí dlouhodobého plánu předmětové komise. Hodnocení se započítává   do klasifikace. Za jeho přiměřenost a vyhodnocení odpovídá vedoucí předmětové komise. Předměty a termíny srovnávacích testů určí ředitel školy nebo vedoucí předmětové komise nejpozději měsíc před jejich konáním.

 

Písemné zkoušení

Časově i obsahově náročnější písemné zkoušení koordinují vyučující tak, aby v daný den nenastal souběh více než dvou písemných prací. Za takovou práci je považována písemka, která zabírá větší část vyučovací hodiny, nikoli krátké zkoušení zaměřené na užší pasáž učiva. Je nutno opět zdůraznit časovou rovnoměrnost klasifikace, aby nedocházelo ke kumulování písemného a ústního zkoušení v termínech před ukončením klasifikačního období. Čtvrtletní písemná práce z matematiky a jazyka českého je žákům nahlášená nejméně týden předem.

 

Bodový systém

Má-li učitel pro svůj předmět připravený systém písemného zkoušení na celé klasifikační období, může provádět průběžné bodové hodnocení a stanovit procentuální hranice nutné k dosažení určitého klasifikačního stupně za celkový dosažený počet bodů v klasifikačním období.

Doporučené limity :

výborný           -           nad 90%

chvalitebný     -           nad 75%

dobrý              -           nad 60%

dostatečný      -           nad 40%

nedostatečný  -           pod 40%

Podmínky hodnocení včetně systému bodování písemných prací, ústního zkoušení, domácích úkolů atd. jsou součástí tematického plánu a žáci jsou s nimi seznámeni.

 

Slovní hodnocení

Hodnocení předmětu, který je vyučován dvěma vyučujícími

Jestliže se na výuce žáka v jednom předmětu podílejí dva vyučující, jsou povinni spolupracovat při jeho klasifikaci. S podmínkami hodnocení částí předmětu a jejich podílu    na klasifikaci musí vyučující žáky seznámit na začátku školního roku. Tyto podmínky jsou součástí tematického plánu předmětu. Je přípustné stanovit podmínku, podle níž je stupněm nedostatečným klasifikován alespoň v jedné součásti předmětu.

 

Nedostatek podkladů pro klasifikaci

Nelze-li žáka zcela výjimečně klasifikovat v daném pololetí pro závažné příčiny (absence z důvodu vážného onemocnění, úrazu, úmrtí v rodině apod.) určí ředitel školy pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to za první pololetí do konce června, za druhé pololetí do konce září.

Pokud absence žáka v daném předmětu za pololetí přesáhne 30%, ředitel zváží okolnosti absence a dá podnět k vykonání klasifikační zkoušky.

 

Přezkoušení žáka

Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele školy o přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitel školy, může být požádán o přezkoušení krajský úřad. Ředitel školy nařídí přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že učitel porušil pravidla hodnocení a klasifikace určená tímto klasifikačním řádem. Komisionální přezkoušení musí být provedeno nejpozději do 14 dnů ode dne podání žádosti o přezkoušení.

 

Upozornění na neprospěch

Pokud žák neprospívá v průběhu školního roku z některého předmětu, je to předmětem  pro jednání  pedagogické rady za 1. a 3. čtvrtletí. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je upozorněn na špatný prospěch třídním učitelem na třídních schůzkách a prostřednictvím aplikace Bakaláři.

 

Celkové hodnocení žáka

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování.

Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší  než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré.

Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

 

Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech :

·         koná-li opravné zkoušky (žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí)

·         požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení

·         ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení

 

Komise

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy    nebo jim pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

Zkoušející učitel vede záznam o komisionální zkoušce, který podepíší i ostatní členové komise. Tento záznam předá ihned po ukončení zkoušek třídnímu učiteli.

 

Dodatečná klasifikace

U dodatečné klasifikace v náhradním termínu nejde o komisionální zkoušku. Ředitel může určit přísedícího učitele stejné aprobace na žádost vedoucího předmětové komise, zkoušejícího učitele nebo žáka, zvláště v případech velmi dlouhé absence.

 

Opravné zkoušky

Oprávněnost zkoušek

Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů.

 

Obsah opravné zkoušky

Obsahem opravné zkoušky je látka vyučována v období, ve kterém byl žák klasifikován nedostatečně. Byl-li klasifikován z určitého předmětu nedostatečně v prvním i druhém pololetí, je obsahem opravné zkoušky látka z obou pololetí.

 

Termín opravné zkoušky

·         Ředitel školy určí termín opravné zkoušky, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné  žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. V jednom dni lze vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku.

·         Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

·         Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.


Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a k posílení kázně žáků napomenutí a důtky.

Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům ředitel školy, třídní učitel nebo učitel odborného výcviku. Při udělování výchovných opatření je přihlíženo k dalším okolnostem.

 

Kritéria při navrhování a udělování výchovných opatření k posílení kázně žáků a studentů

 

Druh výchovného opatření, snížené

stupně z chování

Doporučený počet poznámek

Počet

neoml.

hodin

Navrhuje a uděluje žákovi

Záznam o uděleném

výchovném

opatření provede

Důtka třídního učitele

3-4

4

Navrhuje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, neprodleně, jak nastane důvod.

Třídní učitel do aplikace Bakaláři.

Důtka ředitele školy

 

5

7

Uděluje ředitel školy.

Studijní oddělení písemně oznámí rodičům.

 

2.stupeň

z chování

 

3. stupeň

z chování

5

 

 

 

8

8 – 21

 

 

 

22-30

Navrhuje třídní učitel nebo vyučující na konci pololetí a schvaluje pedagogická rada.

 

Třídní učitel provede záznam v aplikaci Bakaláři        

Podmíněné

vyloučení

ze studia

 

Vyloučení ze studia

při porušování školního řádu

nad 31

Na návrh výchovné komise  uděluje ředitel školy.  

 

 

Při dalším porušování školního řádu, na návrh výchovné komise uděluje ředitel.

Výchovný poradce vyhotoví záznam s návrhem výchovného opatření. Třídní učitel na předepsaném tiskopise předá návrh studijnímu oddělení. Ředitel rozhodne o zahájení správního řízení.

 

O výjimkách z tohoto klasifikačního řádu, které nejsou v rozporu se zákonnými předpisy rozhoduje v mimořádných případech ředitel školy.

Třídní učitel provádí průběžně záznam o udělených poznámkách do aplikace Bakaláři – výchovná opatření.

Klasifikační řád je součástí Školního řádu a byl projednán a schválen Školskou radou dne 31.1. 2017  a nabývá účinnosti dne 13.2. 2017. 

 

                                                                                              Ing. Szotkowski Roman

                                                                                                          ředitel

                                                                                  SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov