Školní řád

Školní řád byl zpracován v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

I.    Organizace učebního dne

 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného vedením školy. Žáci jsou seznamováni se změnami v rozvrhu hodin a s mimoškolními akcemi prostřednictvím aplikace Bakaláři, třídních učitelů nebo určených pedagogických pracovníků.
 2. Budovy školy na ul. Školní 416 a ul. Zahradní 102 se otevírají v 6.00 hodin. Teoretické vyučování začíná v 7.50 hod., odborný výcvik v areálu školy začíná v 7.30 hodin nebo dle rozvrhu hodin. Žáci pro příchod do hlavní budovy (ul. Školní) používají vchod přes nádvoří školy. Po vyučování je žák povinen opustit budovu školy, pokud není stanoveno jinak. Žákům je zakázáno opouštět budovu školy v době vyučování i o přestávkách.                                                                                
 3. Pracovní doba sekretariátu školy, vyhrazená pro žáky denního studia, je v době           od 10.25 do 10.35 a od 11.20 do 11.40 hodin. Pro žáky odborného výcviku jsou úřední hodiny určeny v době od 13.45 do 14.45 hodin. Potvrzení o studiu se vyřizují hromadně na začátku školního roku prostřednictvím třídních učitelů.
 4. Hodnocení a klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem školy.

 

II.  Práva žáků

 1. Žáci mají právo vyjádřit názor na problémy, které se týkají jejich osoby, výuky a výchovy ve škole, a být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. K rozhovoru s učitelem využívají dobu mimo výuku.
 2. Pokud o to předem svého vyučujícího nebo výchovného poradce žák požádá, má právo na zachování anonymity při diskusi o svých problémech.
 3. Žáci se mají právo obracet se se svými připomínkami a návrhy na třídního učitele, učitele odborného výcviku a výchovného poradce nebo je mohou řešit prostřednictvím schránky důvěry. Na ředitele školy je možno se obrátit prostřednictvím třídního učitele, výchovného poradce nebo sekretářky. Žáci mohou požádat o pomoc nebo radu kteréhokoli z pracovníků školy, pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo mají nějaké problémy.
 4. Žáci mají právo získat přiměřené teoretické znalosti a praktické dovednosti v rámci stanoveného učebního plánu a školních vzdělávacích programů.
 5. Žáci mohou po dohodě s vyučujícím využít konzultací k upevnění a rozšíření vědomostí a dovedností.
 6. Žáci mají veškerá práva vycházející z Úmluvy o právech dítěte a z Ústavy ČR.
 7. Rodiče žáků jsou pravidelně informováni o jejich studijních výsledcích a chování.

 

III. Povinnosti žáků

      1.   Žáci jsou povinni se na vyučování pravidelně připravovat, nosit učební pomůcky a být

            řádně a čistě ustrojeni.

 1. Žáci docházejí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, týdenních plánů nebo pokynů pedagogických pracovníků. Změny rozvrhu a další informace školy jsou zveřejňovány prostřednictvím aplikace Bakaláři a přidělenými školními e-maily.
 2. Po příchodu do školní budovy se žáci přezouvají pouze v zimním období, a to od 1. 11. do 31. 3. Při přechodu na druhou budovu školy žáci postupují dle pravidel silničního provozu, berou si s sebou přezůvky a přezouvají se v určených šatnách. Věci ze šatny si po vyučování odnášejí domů nebo je ukládají do uzamykatelných skříněk.
 3. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Přestávky jsou určeny na odpočinek, stravování, přípravu na další vyučovací hodinu, osobní hygienu apod.
 4. Žáci nenosí do školy věci, které nejsou potřebné pro vyučování. Za porušení kázně zvláště hrubým způsobem se považuje přinesení zbraně, nože a jiných ostrých předmětů, zapalovače, drog, alkoholu. Při podezření na požití alkoholu nebo jiných návykových látek souhlasí zákonný zástupce s tím, že škola zajistí testování žáka na tyto látky.
 5. Žáci smějí ponechávat své věci pouze na místech tomu určených (šatna, skříňka). Mimo tato místa nesmějí žáci ponechávat své věci bez dozoru. Škola neodpovídá za jejich zcizení nebo poškození. Při ztrátě věcí z uzamčené šatny nebo skříňky žáci týž den oznámí ztrátu třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi.
 6. Za finanční částky nebo jiné cenné věci donesené žáky do školy škola neodpovídá. V odůvodněných případech mají žáci možnost uložit vyšší finanční částku nebo cenné věci u třídního učitele nebo u učitele odborného výcviku.
 7. Žáci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu v učebně, na pracovišti i v ostatních prostorách školy, odpovídají za čistotu svého pracovního místa a šetří školní zařízení. Je zakázána manipulace a neoprávněné zásahy do školního zařízení. V případě úmyslného poškození školního zařízení nebo poškození z nedbalosti hradí žáci opravu nebo nákup poškozené věci v plné výši.
 8. Před odchodem ze třídy jsou žáci povinni uklidit své pracovní místo, dát židle na lavice a prázdné PET láhve sešlápnout a odnést na určené místo.
 9. Omlouvání nepřítomnosti:
  1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předem předloží třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku žádost o uvolnění.
  2. Potřebuje-li žák na základě písemného požadavku z vážných důvodů uvolnit z vyučování během dne, požádá:

-          vyučujícího, nebo učitele odborného výcviku, pokud jde pouze

o jednu vyučovací hodinu                   

-          třídního učitele, nebo učitele odborného výcviku, pokud jde o uvolnění z více než jedné vyučovací hodiny.

 1. V době nemoci jsou žáci a studenti povinni navštívit lékaře. Návštěvu lékaře (mimo akutní ošetření) si žáci a studenti sjednávají v době před nebo po vyučování. Každá nemoc nebo lékařské ošetření musí být omluveno v omluvném listu a u nezletilých žáků potvrzeno zákonným zástupcem. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku po ukončení absence bez časového prodlení.
 2. V případě nevolnosti během vyučování není žákům dovoleno opustit budovu školy bez souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího. Ten informuje zákonného zástupce a teprve na základě jeho souhlasu, smí žák opustit budovu školy.
 3. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (jinak bude absence považována za neomluvenou).

f.        Souvislou předpokládanou nepřítomnost delší než 5 dnů povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti.

 1. Pokud je žák nepřítomen ve více než 25 % hodin z výuky v jednotlivých předmětech, vyučující může požadovat přezkoušení. Je-li žák nepřítomen ve více než 30 % hodin z výuky v jednotlivých předmětech, rozhodne ředitel školy o podmínkách a termínech klasifikace.
 1. Žáci jsou povinni se řídit vnitřními normami školy (řády odborných učeben, tělocvičny, dílen atd.).
 2. Žáci jsou povinni nosit omluvné listy a na požádání pedagogických pracovníků je předložit. Ztráta omluvného listu je zpoplatněna, žák podá žádost o vydání duplikátu prostřednictvím třídního učitele.
 3. Není povoleno zvát do budovy školy své přátele a známé bez předchozího souhlasu vedení školy.
 4. Mobilní telefon a veškerou audiovizuální techniku smí žáci používat pouze o přestávkách. Ve vyučovací hodině musí být telefon vypnutý v tašce, a pokud není určeno vyučujícím jinak, neslouží jako učební pomůcka.
 5. Žáci jsou povinni každý úraz či poranění v době školního vyučování ihned nahlásit vyučujícímu.

 

IV. Pravidla chování žáků ve škole

 1. Žáci se chovají a jednají tak, aby svým chováním a jednáním chránili zdraví své i ostatních spolužáků.
 2. Žák je povinen se po celou dobu školní přípravy chovat slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům a prokazovat patřičnou úctu pedagogickým i ostatním pracovníkům. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

3.      Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu.

4.      V případě takovýchto projevů chování je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

 1. Vyučující, ostatní zaměstnance školy a návštěvy žáci zdraví při prvním setkání s nimi.
 2. Žák je povinen přicházet do školy slušně a čistě oblečen. Veškeré pokrývky hlavy jsou v teoretickém vyučování v prostorách škol zakázány.
 3. V budově školy, na nádvoří, při přechodech z budovy na budovu a v blízkosti školy je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů, kouření a užívání drog.
 4. Žáci a studenti jsou povinni i mimo školu a ve dnech volna dbát na dobrou pověst školy.
 5. Úrazy a poranění vzniklé cizím zaviněním nebo porušením BOZP a škody způsobené odcizením, nebudou odškodňovány, vzniknou-li porušením školního řádu či jiných vnitřních řádů.
 6. Neplnění školního řádu je postihováno podle závažnosti provinění kázeňskými opatřeními určenými klasifikačním řádem. Při opakovaném přestupku nebo při zvlášť závažném porušení školního řádu může dojít k vyloučení žáka ze školy.

11.  O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání na výchovné komisi nebo pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, případně podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy.

 

V.   Povinnosti žáků konajících službu ve třídě

 1. Služba je stanovena třídním učitelem po jednom žáku z každé vyučovací skupiny na dobu jednoho týdne.
 2. Služba dohlíží na pořádek ve třídě, maže tabuli, zajišťuje křídu, popřípadě pomůcky.

Při odchodu ze třídy uzavře okna a zkontroluje, zda jsou zvednuty židle a zda je čistá tabule.

 1. Služba hlásí nepřítomnost spolužáků na každé vyučovací hodině.
 2. Nepřítomnost vyučujícího nebo učitele OV ve vyučování po začátku hodiny delší než 10 minut hlásí služba zástupci ředitele školy.

 

Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne 30. ledna 2017 a nabývá účinnosti dne 13. února 2017. 

                                                                                              Ing. Szotkowski Roman

                                                                                                          ředitel

                                                                                  SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov